Zásady ochrany osobních údajů

Laboratoře URGO Healthcare jsou francouzskou společností s rodinným kapitálem založenou v roce 1958
s více než 50letou tradicí v oblasti zdravotní péče. Posláním naší společnosti, která je součástí
skupiny společností URGO Group, je identifikovat potřeby spotřebitelů a pacientů v oblasti zdraví
a léčby a najít inovativní řešení s opřené o vědeckou a technologickou odbornost.

V rámci naší obchodní činnosti běžně využíváme osobní údaje Vás, jakožto našich zákazníků a obchodních partnerů.
Protože ctíme a plně respektujeme právo na ochranu soukromí všech osob, jejichž osobní údaje evidujeme,
tak prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlujeme zejména:

 • účely, pro které osobní údaje shromažďujeme a používáme,

 • kategorie osobních údajů, které pro tyto účely shromažďujeme, a

 • způsob, jakým osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme.

Zároveň Vás chceme prostřednictvím těchto zásad informovat o Vašich právech, která máte v souvislosti
s dále uvedeným zpracováním osobních údajů, a také o možnostech uplatnění těchto práv.

OBSAH

 1. ÚVOD
 2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A JEJICH ZDROJE
 3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?
 5. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?
 6. PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU?
 7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
 8. KONTAKT
 9. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD

ÚVOD

Ve společnosti URGO Healthcare CZ s.r.o., se sídlem a adrese Praha 10 – Horní Měcholupy, Bolevecká 493, PSČ 10900
(dále jen „my“, „nás“ nebo „URGO Healthcare“) jsme zavázáni
k zajištění důvěrnosti osobních údajů, které zpracováváme, a při tom respektujeme práva na ochranu soukromí
jednotlivců. V rámci naší obchodní činnosti běžně získáváme zejména při interakci s Vámi, jakožto našimi zákazníky
a obchodními partnery řadu informací o Vaší osobě, které Vás přímo či nepřímo identifikují (dále jen „osobní údaje“).

Společnost URGO Healthcare je správcem všech dále uvedených osobních údajů, které zpracovává v souladu s nařízením
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). To znamená, že odpovídáme za rozhodnutí
o shromažďování a použití těchto osobních údajů. Také to znamená, že jsme povinni zodpovědět všechny Vaše otázky
a řešit žádosti v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A JEJICH ZDROJE

Zpracovávat budeme informace, které získáme při obchodní interakci přímo od Vás a dále také z relevantních
veřejně dostupných zdrojů, které se ovšem bezprostředně týkají Vaší odborné činnosti jako je Vaše vlastní
odborná webová prezentace, případně webová prezentace Vašeho zaměstnavatele a dále také oficiální veřejné
rejstříky a evidence členů profesních organizací.

Konkrétně budeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje: informace, které nám umožňují Vás kontaktovat, jako je zejména Vaše jméno, adresa,
  telefonní číslo či e-mailová adresa;

 • Informace týkající se Vašeho vzdělání a odborné činnosti: informace o Vašem vzdělání, členství v profesní
  organizaci, odborné specializaci a záznamy o Vašich vědeckých, výzkumných, přednáškových a publikačních aktivitách;

 • Záznamy o interakcích se zástupci naší společnosti: četnost a bližší informace o Vaší obchodní komunikaci
  se zástupci naší společnosti včetně evidence udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, záznamy o účasti
  v průzkumech a hodnocení našich výrobků a služeb;

 • Podrobnosti elektronické komunikace: informace o Vašich základních uživatelských preferencích při využívání
  online nástrojů pro komunikaci s námi včetně elektronické pošty;

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění konkrétního účelu, a to na základě
tomu odpovídajícího právního základu.

Právním základem zpracování Vašich kontaktních údajů a základních informací, které se týkají Vaší odborné činnosti
je oprávněný zájem společnosti URGO Healthcare (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), abychom vůbec mohli ověřit
Váš případný zájem o bližší seznámení s výrobky a službami naší společnosti, navázat s Vámi bližší obchodní
vztah, informovat Vás o podmínkách zpracování osobních údajů a případně získat Váš souhlas s dalším zpracováním
osobních údajů. Právním základem zpracování všech výše uvedených kategorií osobních údajů pro účely poskytování
informací a realizace přímého marketingu ohledně výrobků a služeb společnosti URGO Healthcare, a to včetně
zasílání elektronických obchodních sdělení, je Váš dobrovolný a informovaný souhlas
(dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat, a to
prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování již provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním a ani provádění zpracování, které je nezbytné
pro dodržení zákonných povinností URGO Healthcare, splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou a pro případné
prokázání předchozího udělení souhlasu.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?

Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření, abychom zabránili zejména ztrátě či neoprávněnému použití,
zobrazení, pozměnění nebo zpřístupnění Vašich osobních údajů.

Dále omezujeme přístup k Vašim osobním údajům ze strany našich zaměstnanců a externích dodavatelů služeb na osoby,
které přístup potřebují, aby mohly vykonávat svou práci nebo nám poskytovat potřebné služby, jako
např. zajišťování marketingové a IT podpory. Tyto osoby budou používat Vaše osobní údaje pouze na základě
našich pokynů a jsou povinny zachovávat ve vztahu k Vašim osobním údajům mlčenlivost.

Zavedli jsme také postupy pro řešení podezření na porušení zabezpečení osobních údajů v souladu s požadavky GDPR.

JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu budeme uchovávat pouze po omezenou dobu,
a to maximálně po dobu, kdy budeme mít důvodně za to, že jsou tyto údaje stále relevantní pro uvedený účel
a Vy budete stále zdravotnickým odborníkem.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat až do Vašeho případného
odvolání tohoto souhlasu, nebo jen do okamžiku, kdy budeme mít důvodně za to, že již nejste
zdravotnickým odborníkem.

PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU?

Abychom mohli zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely stanovené v těchto Zásadách, je možné, že je předáme
našim externím dodavatelům, a to i mimo EU.

Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, budeme osobní údaje předávat do zemí mimo EU pouze
v souladu s GDPR a v takovém případě vždy zajistíme, aby k takovému předání došlo při současném poskytnutí
vhodných záruk dle GDPR, zejména s využitím vzorových smluvních doložek.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

V souvislosti s výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů máte v rozsahu blíže stanovené GDPR právo:

 • Žádat přístup ke svým osobním údajům. Na základě tohoto práva si můžete vyžádat kopii
  osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme, a zkontrolovat, že je zpracováváme zákonným způsobem.

 • Žádat opravu osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme. Na základě tohoto práva můžete
  žádat opravu neúplných nebo nesprávných osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme.

 • Žádat výmaz svých osobních údajů. Na základě tohoto práva můžete žádat, abychom smazali
  nebo odstranili osobní údaje, u kterých neexistuje důvod, abychom je nadále zpracovávali.

 • Podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme na základě
  oprávněného zájmu nebo pro zajišťování přímého marketingu.

 • Žádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na základě tohoto práva můžete žádat,
  abychom pozastavili zpracování osobních údajů o Vaší osobě na základě konkrétních okolností, například pokud
  chcete, abychom zpracování omezili po dobu řešení správnosti osobních údajů.

 • Žádat přenesení osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně
  používaném a strojově čitelném formátu přímo Vám nebo třetí osobě.

Vždy nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách. Budeme se snažit
Vám pomoci, kdykoli si budete přát uplatnit svá práva, ale v určitých případech můžeme ze zákonem stanovených
důvodů Vaši žádost zamítnout.

Bezodkladně prověříme každou zaslanou žádost a odpovíme Vám nejpozději do měsíce od doručení žádosti.
Tuto lhůtu je možné prodloužit o další dva měsíce, pokud to bude nutné, abychom mohli řádně odpovědět
(např. pokud bude složité žádost zpracovat a budeme potřebovat více času), ale vždy Vás budeme o důvodech
případného zdržení informovat. Máte také právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je
v České republice Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

KONTAKT

Pokud budete mít dotazy ke způsobu zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud budete chtít uplatnit
svá práva, prosím, kontaktujte nás na adrese sídla naší společnosti nebo ideálně na emailové
adrese: Privacy@cz.urgo.com

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD

Tyto Zásady můžeme podle potřeby aktualizovat, abychom zohlednili změny v postupu zpracování osobních údajů
(např. pokud zavedeme nový systém nebo postup, který bude obsahovat nový způsob zpracování osobních údajů),
nebo abychom upřesnili informace obsažené v těchto Zásadách. Změny budou vždy v souladu s příslušnými předpisy
na ochranu osobních údajů, zejména GDPR.

Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali případné aktualizace těchto Zásad. O jejich změnách nebo o změně
způsobu použití Vašich osobních údajů Vás nicméně budeme informovat přímo, pokud tak stanoví zákon.

NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO: 25.11.2020